Beleggen brengt risico’s met zich mee, omdat je serieus geld kan verliezen. Leer daarom eerst wat de risico’s van beleggen zijn alvorens je begint te beleggen. Hoewel er meerdere risico’s zijn met beleggen, zijn alle risico’s te herleiden tot slechts een risico: het geïnvesteerde geld wordt minder waard waardoor je verlies lijdt of tijdelijk niet bij je geld kan.

Oorzaken van waardedalingen

Verschillende risico’s hebben invloed op de waarde van beleggingen. Sommige van deze risico’s heb je zelf in de hand, maar andere risisco’s kan je helemaal niks tegen doen.

Marktrisico

Marktrisico is het risico dat beleggingen in het algemeen veel stijgen of dalen in waarde. Dit kan bijvoorbeeld komen door de algemene economische situatie. Een verslechtering van de economie kan een negatief effect hebben op de waarde van veel bedrijven. Het gevolg zal zijn dat aandelen minder waard worden.

Ook wisselende stemmingen bij beleggers kunnen voor sterke koersschommelingen zorgen. Dit wordt ook wel de volatiliteit (beweeglijkheid) van de markt genoemd. Bij een positieve stemming kunnen de koersen van beleggingen sterk stijgen. Negatieve stemmingen kunnen de koersen echter doen dalen.

Op het marktrisico kan je als individu helaas geen enkele invloed uitoefenen. Het marktrisico is inherent aan beleggen.

Concentratierisico

Het concentratierisico is het risico als je op een enkel paard wedt in plaats van meerdere paarden. Beleg je slechts in een enkele belegging dan is dat een geconcentreerde portefeuille. Als het niet goed gaat met deze ene belegging dan heb je geen alternatieve beleggingen die het verlies kunnen compenseren. Je bent helemaal afhankelijk van de resultaten van deze ene belegging.

Om het concentratierisico te verminderen, wordt daarom aangeraden beleggingen te spreiden. Hoe diverser je beleggingen, des te meer je het risico spreidt en dus verkleint.

Bedrijfsrisico

Elke onderneming loopt per definitie het risico dat het onvoldoende geld verdient om alle rekeningen te kunnen betalen en daarmee faillissement riskeert. Daarom is het, samenhangend met het concentratierisico, niet verstandig om alleen in een enkele onderneming te investeren.

Valutarisico

Investeer je in een belegging die in een andere valuta is dan de euro dan loop je een valutarisico. Als de koers van die andere valuta daalt in vergelijking tot de euro, dan daalt de waarde van die belegging omgerekend naar euro’s – ook al is de koers van die belegging hetzelfde gebleven. Beleg je alleen in beleggingen die in euro’s zijn dan loop je geen valutarisico.

Renterisico

Renterisico is het risico dat de waarde van beleggingen daalt als de marktrente stijgt. Een hoge rente op spaarrekeningen maakt beleggen minder interessant. Immers, als je zonder risico een hoge rente krijgt op een spaarrekening, waarom zou je dan risico nemen met beleggen voor een marginaal beter rendement?

Een stijgende rente heeft ook invloed op de economie. Een hogere rente kan tot minder consumptie leiden en hogere rentelasten bij ondernemingen. Hogere rentelasten betekent minder winst bij ondernemingen, waardoor aandelen minder aantrekkelijker worden.

Voor rentes geldt in relatie tot aandelen:

  • Stijgt de rente? Dan dalen de koersen van aandelen.
  • Daalt de rente? Dan stijgen de koersen van aandelen.

Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico is het risico dat je beleggingen niet of nauwelijks verhandeld kunnen worden. Je beleggingen zijn dan niet ‘liquide’ en je kan ze niet snel verkopen of kopen. In deze situatie kan je niet vrij over je inleg beschikken.

Investeer daarom in beleggingen die je snel te gelde kan maken. Aandelen van grote bedrijven of grote beleggingsfondsen zijn bijvoorbeeld makkelijk te verhandelen.

Hoe verminder je het risico bij beleggen?

Hoewel enkele risico’s, zoals het marktrisico, niet te vermijden zijn, kan je wel degelijk voorbereidingen treffen om risico’s op waardevermindering te minimaliseren.

Beleg met geld dat je kan missen

Zorg dat je alleen belegt met geld dat je voor langere tijd kan missen. Anders gesteld, als je verwacht een grote uitgave te doen binnen nu en tien jaar dan kan je dat geld beter niet gebruiken om te beleggen. Een lange tijdhorizon biedt de mogelijkheid om beursdalingen te overbruggen.

Spreid je beleggingen

Door je beleggingen te spreiden, kan je concentratierisico tegengaan.

Weet wat je doet

Alleen als je begrijpt hoe beleggen precies werkt, kan je de risico’s goed inschatten.